SAX ALTO HOYDEN HAS 50 PG PRATA C/ CHAVES DOURADA MIB